Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Art. Kristína Šimková, IČ 03769062, se sídlem Tobrucká 19, 160 00, Praha 6 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Na Vrstvách 46, Praha 4
e-mail: heavenlypaperdesign@gmail.com
telefon: 00420 776 328 785

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Jedná se o identifikační a kontaktní údaje nezbytně nutné k řádnému plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřeli či hodláte uzavřít. Jedná se o kupní smlouvu, která je uzavřena na dálku, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 4. Další kategorie údajů získává Správce na základě souborů cookies, služby Google Analytics či jiných signálů sledování v okamžiku, kdy se nacházíte na webu www.heavenlypaper.com. Procházením webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie. Více informací naleznete na samostatné stránce.
 5. Správce také zpracovává e-mailovou adresu a jméno za účelem zasílání newsletteru, pokud se k tomuto zasílání návštěvník dobrovolně přihlásil pomocí formuláře na webu.

  III.

  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  •  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  2. Účelem zpracování osobních údajů je 

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

  IV.

  Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  3. Při přihlášení k odběru zpráv z Heavenly Paper se souhlas se zpracováním uděluje na dobu neurčitou, dokud sám návštěvník nezadá požadavek ke zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  V.

  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (WordPress) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu. Při přihlášení k Newsletteru je příjemcem údajů služba Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/), případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  VI.

  Vaše práva

  1. Dle podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně, na adresu uvedenou v článku VIII. těchto podmínek.
  2. Pokud se domníváte, že bylo právo na ochranu osobních údajů porušeno, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

   VII.

   Podmínky zabezpečení osobních údajů

   1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
   2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   VIII.

   Závěrečná ustanovení

   1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

   Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2021.

   Zvolit menu
   CZK Česká koruna
   EUR Euro